Header Ads

LightBlog

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного навчального закладу «Кременецький професійний ліцей» у 2019 роціПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного навчального закладу«Кременецький професійний ліцей»
у 2019 році
1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1.    Правила прийому до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» розроблено на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013 року № 499.
1.2.    До ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3.    Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
1.4. Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
1.5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
1.6. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.7.    Прийом громадян до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» (додаток 1) на підставі свідоцтва про атестацію серії РД №045653 від 21.08.2017 р., рішень АКУ про атестацію навчального закладу (протоколи№124 від 02.03.2017 р., №126 від 03.07.2017 р.,  №130 від 12.06.2018 р.) та наказів  МОН України щодо отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (№137-л від 20.02.2018 р., №1373-л від 20.07.2018 р.).
1.8.    Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції та коштів обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного або регіонального замовлення у ДНЗ «Кременецький професійний ліцей».
1.9.    Прийом громадян понад державне та регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
2.1.  Прийом до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» здійснює       приймальна комісія.
2.2.  Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3.  Правила прийому до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» на 2019 рік розроблені відповідно до законодавства України, у томучислі Типових правил, затверджені керівником ліцею за погодженням з Управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, не пізніше 1 грудня поточного року.
2.4.  Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5.  Правила прийому до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди і обумовлюють (додаток 2):
- перелік професій згідно з ліцензією;
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні - випускників, строк навчання за професіями;
- форми та ступневість навчання;
- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити) та системи оцінювання знань;
2.6.  Зарахування на державну форму навчання вступників, які мають однаковий конкурсний бал, відбувається за результатами додаткової співбесіди.
2.7. Вступник може оскаржити результати вступних випробувань, подавши відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін.
2.8.  Приймальна комісія ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» працює з 15 червня по 25 серпня поточного року з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
2.9.  ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» надає учням безкоштовні ліжко-місця у гуртожитку для проживання під час навчання.
2.10.           Вступники підлягають обов’язковому проходженню медичного огляду в медичних установах.
2.11. Прийом на навчання здійснюється з 15.06.2018 по 25.08.2018 року.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1.  Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним або регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
3.2.  Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
3.3.  Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.4. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди та рейтингом середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом всього періоду прийому документів, згідно з додатково встановленим розкладом, з 15 червня по 25 серпня поточного року.
4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. ЗАРАХУВАННЯ
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 - діти-інваліди та діти, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, в тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинула під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинула під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 - особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» здійснюється наказом директора, не пізніше ніж за 5 днів до початку занять  (25 серпня 2018 року).
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» на навчання за рахунок коштів освітньої субвенції та коштів обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного або регіонального замовлення.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Кременецький професійний ліцей». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного або регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.4.   Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Кременецький професійний ліцей» здійснюється Департаментом професійної освіти Міністерства освіти і науки України, управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.
Розглянуто та схвалено на
засіданні приймальної комісії
«___»  _____________ 2018 рокуНемає коментарів